Rekisteri- ja tietosuoja

Tämä on Art Concept henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 1.2.2021. Päivitetty 8.5.2023

1. Rekisterinpitäjä 

Art Concept 2198160-2, 13220 Hämeenlinna. Päivi Lartama

2. Yhteyshenkilö

Päivi Lartama, info@studiolartama.fi

3. Rekisterin nimi

Postituslista

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on ilmoittaa tulevista tapahtumista ja näyttelyistä Galleria Vanajassa.

5. Rekisterin tietosisältö

 Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: etunimi, sukunimi ja sähköpostiosoite.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, tapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan ja hyväksyy tiedot postituslistalle.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta muille tahoille. Tietoja ei siirretä Art Conceptin toimesta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

 Art Concept huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti. Rekisteriä säilytetään sähköisesti ja asianmukaisesti suojattuna ulkopuolisilta palomuurien ja muin teknisin suojakeinoin. Ainoastaan yllä nimetyillä henkilöllä on oikeus käyttää ja ylläpitää rekisterin tietoja.

9. Tarkistusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä.